مهندسی نرم افزار هلو
شرکت فاواتارادیس
مای هلو
طراحان نرم افزار اسپاد
گروه شرکتهای طرفه نگار